CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ​ (NHIỆM KỲ 2012-2017)

Họ tên: (Ông) Nguyễn Tấn Vũ

Chức vụ: Chủ tịch.

Họ tên: (Bà) Huỳnh Thanh Hải

Chức vụ: Phó Chủ tịch.

Họ tên: (Ông) Lê Văn Vũ

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ.

Họ tên: (Ông) Trần Duy Tân

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành.

Họ tên: (Ông) Lê Thị Ngọc Lan

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành.

 

Họ tên: (Bà) Nguyễn Thị Vô

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành.

Họ tên: (Ông) Trần Văn Lộc

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành.

 

Họ tên: (Ông) Võ Thanh Là

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành.

Họ tên: (Bà) Trần Thị Vân Nghi

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành.

 

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (NHIỆM KỲ 2015-2020)

Họ tên: (Ông) Lê Văn Vũ

Chức vụ: Chủ nhiệm.

Họ tên: (Ông) Phạm An Huy

Chức vụ: Ủy viên.

Họ tên: (Ông) Trịnh Văn Đấu

Chức vụ: Ủy viên.

Chuyên mục Giới thiệu: