CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Giới thiệu chung

Năm 2014 theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 24/06/2014 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre, UBND tỉnh thống nhất cho bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới và bổ sung vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 24 tỷ đồng. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương chính sách nhà nước và hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các khoản chi phúc lợi, chăm lo đời sống và thực hiện đúng chính sách chế độ đối với người lao động, đào tạo được đội ngũ cán bộ có trình độ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn, công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường. Theo Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre thành công ty cổ phần và Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre thành công ty cổ phần, Công ty đã thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp và tiến hành cổ phần hóa. Ngày 29/01/2015, Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là công ty cổ phần.

Thông báo

Quan hệ cổ đông

Liên kết - Đối tác