CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Viên chức đại diện phần vốn Nhà nước

VIÊN CHỨC ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC

Họ tên: (Ông) Nguyễn Ngọc Triệu (Phụ trách chung)

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý kinh tế

Thông tin liên hệ: 

+ CQ: (075) 3554446

+ DĐ: 0913965213

+ Email: 

Họ tên: (Ông) Ngô Trung Kiên

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Thông tin liên hệ: 

+ CQ: (075) 3554447

+ DĐ: 0918847197

+ Email: ...

Họ tên: (Ông) Nguyễn Tấn Vũ

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Thông tin liên hệ: 

+ CQ: (075) 3554448

+ DĐ: 0918529588

+ Email: nguyentanvu.ctdtbt@gmail.com

 

Chuyên mục Giới thiệu: