CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Hội đồng quản trị

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2020-2025)

Họ tên: (Ông) Nguyễn Ngọc Triệu

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: KS Quản lý kinh tế

Thông tin liên hệ: 

+ CQ: (075) 3554446

+ DĐ: 0913965213

+ Email: 

Họ tên: (Ông)  Nguyễn Tấn Vũ

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thông tin liên hệ: 

+ CQ: (0275) 3554448

+ DĐ: 0918529588

+ Email: nguyentanvu.ctdtbt@gmail.com

 

Họ tên: (Ông) Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn:Kỹ sư xây dựng

Thông tin liên hệ: 

+ CQ: (0275) 3834456

+ DĐ: 0918128476

+ Email: 

 

Họ tên: (Ông) Đào Mạnh Hùng

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: 

Thông tin liên hệ: 

+ CQ: 84 24 3773 9913

+ DĐ: 0906219539, 0913027333

+ Email: hiephoa@hn.vnn.vn

Họ tên: (Ông) Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Trung Cấp Xây dựng

Thông tin liên hệ: 

+ DĐ: 0918212936

+ Email: ...

Họ tên: (Bà) Huỳnh Thanh Hải

Chức vụ: Thư ký

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thông tin liên hệ: 

+ CQ: (075) 3826 358​

+ DĐ: 0908887733

+ Email: thanhhai_bt98@yahoo.com

 

Chuyên mục Giới thiệu: