CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2020-2025)

Họ tên: (Ông) Trịnh Văn Đấu

Chức vụ: Trưởng ban.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Thông tin liên hệ: 

+ CQ: (075) 3826 358.

+ Email: dautv68@gmail.com

Họ tên: (Ông) Nguyễn Hữu Thuần

Chức vụ: Thành viên.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thông tin liên hệ: 

+ CQ: (075) 3824581

+ Email: nguyenhuuthuan5060@yahoo.com.vn

 

Họ tên: (Ông) Võ Minh Hùng

Chức vụ: Thành viên.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thông tin liên hệ: 

+ DĐ: 0916701379

+ Email: hungstcbtr@gmail.com

Chuyên mục Giới thiệu: