CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Biên bản họp Đại Hội cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Công Trình Đô Thị Bến Tre