CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Ngày 23 tháng 01 năm 2015, tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Đồng thời Palace, Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre được tiến hành với thành phần tham dự gồm có: Ông Nguyễn Hòa Nghĩa - Phó GĐ Sở KH&ĐT - Trưởng Ban chỉ đạo CPH; Ông Huỳnh Văn Lâm - Nguyên GĐ Công ty - Phó Ban chỉ đạo CPH - Tổ trưởng Tổ giúp việc; Ông Nguyễn Ngọc Triệu - Nguyên GĐ TTPTQNĐ tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và TP. Bến Tre; Đại diện một số Doanh nghiệp; Thành viên Ban Chỉ đạo CPH và Tổ giúp việc, cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Đại hội được tiến hành nhiều nội dung và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.  Kết quả bầu cử HĐQT như sau: Ông Nguyễn Ngọc Triệu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên gồm:  Ông Nguyễn Đình Huấn; Ông Nguyễn Tấn Vũ; Ông Lê Văn Vũ và Ông Nguyễn Thanh Phong; Ban Kiểm soát gồm có:  Ông Phạm An Huy giữ chức vụ Trưởng Ban cùng Ông Tăng Đồng và Bà Đoàn Thị Thanh là Thành viên.

Ông Nguyễn Ngọc Triệu - Chủ tịch HĐQT trình định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2017 (tài liệu đính kèm).

Ông Trần Duy Tân - trưởng ban kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết thông qua Định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2017, chế độ thù lao của HĐQT và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015: Với 98,31% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình Định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2017; Với 92,81% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; Với 98,76% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập Công ty và kết thúc tốt đẹp./.