CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022

Tại Đại hội, Ông Nguyễn Tấn Vũ - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty điểm lại kết quả kinh doanh năm 2021, doanh thu của Công ty đạt 89,623 tỷ đồng, vượt 18,47% kế hoạch đề ra. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 8,044 tỷ đồng, vượt 6,33% so với kế hoạch đề ra, mức chi cổ tức đạt 12%, đạt 100% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng doanh thu kế hoạch là 80 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 7,250 tỷ đồng, thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm 2022 là 10%.  

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty và kết thúc tốt đẹp./.