CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023

Vào lúc 7 giờ 30 ngày 29/6/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. 

Tại Đại hội, Ông Nguyễn Tấn Vũ - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty điểm lại kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu của Công ty đạt 79,674 tỷ đồng, đạt 99,59% kế hoạch đề ra. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 6,984 tỷ đồng, vượt 13,34% so với kế hoạch đề ra, mức chi cổ tức đạt 10%, đạt 100% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, tổng doanh thu kế hoạch là 77 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 6,5 tỷ đồng, thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm 2023 là 8%.  

Đồng thời, HĐQT Công ty cũng đã thông qua Tờ trình về việc  sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty và miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Bình, lý do Ông Nguyễn Thanh Bình đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty và kết thúc tốt đẹp./.