CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2016 HĐQT sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban điều hành Công ty nhằm cải tiến năng lực quản trị doanh nghiệp; đầu tư mua sắm xe máy và thiết bị chuyên dùng, nâng cao năng suất, chất lượng cung ứng dịch vụ công ích; thành lập các Tổ công nhân lành nghề để phát triển mới dịch vụ chăm sóc hoa viên cây cảnh, dịch vụ vệ sinh công trình công sở và nhà ở gia đình; mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, đầu tư kinh doanh nhà đất và bất động sản; xây dựng kế hoạch phát triển Công ty theo hướng bền vững, chú trọng hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với cổ đông, với người lao động và với cộng đồng xã hội.

Theo định hướng phát triển lâu dài của Công ty, Ông Nguyễn Ngọc Triệu cũng nhấn mạnh, trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020 Công ty sẽ tham gia thực hiện các công trình, dự án phục vụ cho việc phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bến Tre. Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu về doanh thu hoạt động công ích, lợi nhuận thực hiện và mức chi cổ tức, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2016 được thông qua tại Đại hội này.

Ông Ngô Trung Kiên - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty điểm lại kết quả kinh doanh năm 2015, doanh thu của Công ty đạt 48,34 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ công ích đạt 41,436 tỷ đồng, vượt 20,73% kế hoạch đề ra. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 4,515 tỷ đồng, vượt 20,79% so với kế hoạch đề ra, mức chi cổ tức đạt 8,13%, tăng 20,44% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông thành lập Công ty năm 2015.

Về phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016, tổng doanh thu kế hoạch là 51 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 6,4 tỷ đồng, thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm 2016 là 9,16%, vượt 35,7% so với năm 2015.  

Đại hội được tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả như sau: Ông Trịnh Văn Đấu ứng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 107,97%, Ông Nguyễn Hữu Thuần ứng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 91,99%.

Ông Nguyễn Tấn Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ  thông qua Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2016: Với 99,969% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; Với 99,9268% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; Với 97,5887% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty; Với 99,9268% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo các ý kiến đóng góp tại Đại hội và quy định của pháp luật.

Với 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre./.