CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Triệu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre báo cáo nhiều nội dung, trong đó có nội dung thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. Cụ thể, bổ sung ngành “Hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan; chi tiết: Tư vấn giám sát công tác thi công xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật (mã ngành 7110). Song song đó Ông Nguyễn Ngọc Triệu cũng đã thông qua Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (lần 2) cho phù hợp với yêu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty.

 

 

Ông Ngô Trung Kiên - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty điểm lại kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu của Công ty đạt 56,064 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ công ích đạt 42,544 tỷ đồng, vượt 2,67% kế hoạch đề ra. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 5,571 tỷ đồng, vượt 22,28% so với kế hoạch đề ra, mức chi cổ tức đạt 10%, tăng 9,17% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông thành lập Công ty năm 2016.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, tổng doanh thu kế hoạch là 57 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 7,125 tỷ đồng, thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm 2017 là 10,34%, vượt 3,4% so với năm 2016.  

Đại hội được tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả như sau: Ông Đào Mạnh Hùng ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết 99,8225%.

 

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty và kết thúc tốt đẹp./.