CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Triệu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre báo cáo nhiều nội dung, trong đó có nội dung thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty và Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với quy định chung.

Ông Ngô Trung Kiên - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty điểm lại kết quả kinh doanh năm 2017, doanh thu của Công ty đạt 69,250 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ công ích đạt 47,908 tỷ đồng, vượt 19,77% kế hoạch đề ra. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 6,516 tỷ đồng, vượt 15,26% so với kế hoạch đề ra, mức chi cổ tức đạt 10,50%, tăng 1,55% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2017.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng doanh thu kế hoạch là 70 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 8,365 tỷ đồng, thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm 2018 là 11%, vượt 4,76% so với năm 2017.  

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty và kết thúc tốt đẹp./.