CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Tại Đại hội, Ông Nguyễn Ngọc Triệu  - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả bầu cử như sau:

* Hội đồng quản trị:

1- Ông Nguyễn Ngọc Triệu      - Chủ tịch

2- Ông Nguyễn Tấn Vũ           - Thành viên

3- Ông Nguyễn Thanh Bình    - Thành viên

4- Ông Đào Mạnh Hùng                    - Thành viên

5 - Ông Nguyễn Thanh Bình   - Thành viên

* Ban kiểm soát:

1- Ông Trịnh Văn Đấu            - Trưởng Ban

2- Ông Nguyễn Hữu Thuần     - Thành viên

3- Ông Bùi Minh Hùng            - Thành viên

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường Công ty năm 2020 và kết thúc tốt đẹp./.