CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tại Đại hội, Ông Ngô Trung Kiên - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty điểm lại kết quả kinh doanh năm 2018, doanh thu của Công ty đạt 79,966 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ công ích đạt 60,599 tỷ đồng, vượt 14,34% kế hoạch đề ra. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 10,029 tỷ đồng, vượt 51,20% so với kế hoạch đề ra, mức chi cổ tức đạt 12%, tăng 9,09% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2018.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, tổng doanh thu kế hoạch là 71,750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 8,574 tỷ đồng, thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm 2019 là 12%.  

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty và kết thúc tốt đẹp./.