CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tại Đại hội, Ông Ngô Trung Kiên - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty điểm lại kết quả kinh doanh năm 2019, doanh thu của Công ty đạt 81,804 tỷ đồng, vượt 14,01% kế hoạch đề ra. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 10,808 tỷ đồng, vượt 26,06% so với kế hoạch đề ra, mức chi cổ tức đạt 12%, tăng 25% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

(Ông Ngô Trung Kiên - TV HĐQT kiêm TGĐ Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty)

 

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, tổng doanh thu kế hoạch là 77,350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 7,856 tỷ đồng, thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm 2020 là 12%.  

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty và kết thúc tốt đẹp./.