CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Vào lúc 7 giờ 30 ngày 20/5/2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. 

Tại Đại hội, Ông Nguyễn Tấn Vũ - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty điểm lại kết quả kinh doanh năm 2020, doanh thu của Công ty đạt 85,095 tỷ đồng, vượt 10,01% kế hoạch đề ra. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 8,091 tỷ đồng, vượt 22,15% so với kế hoạch đề ra, mức chi cổ tức đạt 12%, đạt 100% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, tổng doanh thu kế hoạch là 75,650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 7,565 tỷ đồng, thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm 2021 là 12%.  

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty và kết thúc tốt đẹp./.