CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Hội nghị tổng kết hoạt động Đảng bộ năm 2017 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe thông qua, tiến hành thảo luận và biểu quyết tán thành kết quả thực hiện năm 2017, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cho nửa nhiệm kỳ còn lại; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy và lấy kiến tín nhiệm đối với từng thành viên cấp ủy nửa nhiệm kỳ qua.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của năm 2017 và sơ kết nửa nhiệm kỳ 2015-2020: Đảng bộ công ty tiếp tục thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và các đoàn thể công ty, góp phần cùng Công ty phát triển bền vững. Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập người lao động tăng cao so với kế kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chế độ, chính sách cho người lao động; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty cũng luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, trong năm 2016  Đảng bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Ngoài ra, Đảng ủy thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, Đảng bộ đã thống nhất bổ sung 07 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản cho nửa nhiệm kỳ còn lại như sau:

1. Đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp, thiết thực.

2. Thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị; phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, chủ động tham mưu lãnh đạo doanh nghiệp những giải pháp, biện pháp cụ thể để kịp thời tháo gở khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề; có giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, xây dựng Quy chế quản trị theo đúng quy định mới đối với Công ty cổ phần đại chúng. Từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, chỉ đạo sâu sát việc bố trí, sử dụng các nguồn lực hiện có, tìm kiếm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

5. Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp nhằm xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, dân chủ, văn hóa, an toàn; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

6. Rà soát lại những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra và Nghị quyết điều chỉnh năm 2016. Hàng năm, đăng ký đầu việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy một cách cụ thể, tập trung vào những việc còn thiếu và yếu để lãnh đạo thực hiện.

7. Từng bước nâng cao chất lượng độ ngũ Đảng viên, CNLĐ, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, mô hình quản trị hiệu quả./.

Đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư ĐUKDN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư ĐUKDN phát biểu chỉ đạo Hội nghị