CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23/01/2015

Số/Ký hiệu văn bản: 
01/NQ-HĐQT
Phân loại văn bản: 
Nghị Quyết
Ngày ban hành: 
23/01/2015
Ngày có hiệu lực: 
23/01/2015
Nội dung trích yếu: 
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Công Trình Đô Thị Bến Tre