CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 29/06/2015

Số/Ký hiệu văn bản: 
04/NQ-HĐQT
Phân loại văn bản: 
Nghị Quyết
Ngày ban hành: 
29/06/2015
Ngày có hiệu lực: 
29/06/2015
Nội dung trích yếu: 
Về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty