CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Công Trình Đô Thị Bến Tre