CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Nghị quyết về miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty